Tjänster och uppdrag

Specialitet: Arbetsmiljörätt, arbetsrätt, arbetsmiljöbrottmål

Rådgivning och ombudsuppdrag

Rådgivning, biträde och ombudsuppdrag kan omfatta verksamhetsområdena ovan utifrån klientens behov och kan t ex avse utredningsarbete, upprättande av skrivelser till myndigheter och motparter samt att biträda/företräda klienten gentemot myndigheter och motparter samt i domstol.

Ombud och försvarare i arbetsmiljöbrottmål

När en arbetsplatsolycka har inträffat är det viktigt att företaget får kvalificerad rådgivning i ett tidigt skede vad gäller upprättande av företagets egen olycksfallsutredning samt i kontakter med myndigheter, polis och åklagare. Företaget kan vidare behöva biträde vid polisförhör samt löpande under utredningen för att ta fram bevismaterial, avge yttranden, ta ställning till eventuell företagsbot, m.m. I de fall företaget och/eller en enskild chef delges misstanke om brott med eventuellt åtal som följd, krävs privat eller offentlig försvarare.

Utbildning och kurser

Endags- eller flerdagarskurser kan anpassas efter kundens önskemål. Målgrupp är i första hand chefer på olika nivåer inom företaget/organisationen men även stabsfunktioner och specialister kan ingå. Att samla ledningsgruppen och/eller andra chefer och funktioner inom företaget är ett effektivt och verkningsfullt sätt att öka fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsansvaret eller för att höja kunskapsnivån inom arbetsrätt och arbetsgivarfrågor.

Kurser på engelska

Inom globala koncerner fördelas ofta verksamhetsansvar/funktionsansvar mellan olika länder, innebärande att svenska verksamheter ofta rapporterar till utländska chefer. De utländska cheferna har inte alltid klart för sig hur det svenska regelverket på arbetsmiljö- och arbetsrättsområdet ser ut och hur långtgående det svenska arbetsgivaransvaret är. Delegeringen inom en koncern riskerar därtill ofta att bli ”ogiltig” när flera juridiska personer är inblandade.

Arbetsmiljö

Inriktning mot det juridiska arbetsmiljöansvaret, såsom arbetsgivarens ansvar enligt arbetsmiljölagen för den fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön, delegering, straffansvar, sanktionssystemet, ansvar för entreprenörer och inhyrda, Arbetsmiljöverkets tillsyn, arbetsplatsolyckor, m.m. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön är ett aktuellt ämne som kräver insikt om arbetsgivares och arbetstagares rättigheter och skyldigheter.

Rehabiliteringsansvaret

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen, socialförsäkringsbalken och LAS, saklig grund för uppsägning p g a sjukdom/nedsatt arbetsförmåga, rehabiliteringskedjan och arbetsgivarens skyldigheter, Försäkringskassans samordningsfunktion, m.m.

Arbetsrätt

Anställnings ingående, anställningsformerna, omplacering, anställnings upphörande; uppsägning på grund av personliga skäl/ avskedande, uppsägning på grund av arbetsbrist, turordning, avskedande, arbetstid, ledighetslagstiftningen, MBL och förhandlingsskyldigheten, kollektivavtal, m.m.

Föreläsningar

Anpassas efter behov och önskemål. Ämnen kan t ex vara arbetsmiljöansvaret i entreprenörsförhållanden, arbetsgivaransvaret vid bristande säkerhetskultur, delegering och straffansvar, företagets agerande vid arbetsplatsolyckor, nya föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller andra aktuella frågor.